Vrátenie tovaru

Podmienky odstúpenia od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

1.

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od prijatia potvrdenia objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Táto podmienka sa týka len výlučne na tovar vyrábaný na mieru podľa potrieb zákazníka.

2.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt, alebo za službu, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt, alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. 

4.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Konkrétne sa jedná o produkty prispôsobované na mieru, ako koľajnicové systémy, rolety, japonské steny, garniže, vertikálne žalúzie ... )

5. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) vystavená cena produktu bola chybná

Všetky podrobnosti sú uvedené v  Všeobecných obchodných podmienkach

 

Formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vrátenie tovaru ON LINE len registrovaný zákazníci